معرفی سواد مالی برای کودکان

سواد مالی مجموعه ای از دانش، مهارت، گرایش و رفتارهای مالی است که ارتقای آن، تدبیر مالی و در نتیجه رشد اقتصادی فرد، خانواده و جامعه را در پی خواهد داشت.

هدف آموزش مالی کمک به دانش آموزان در دستیابی به درجه ای از سواد مالی است تا بتوانند مصرف کنندگانی توانمند از نظر مالی شوند. استانداردهای آموزش مالی شخصی از کودکستان تا پایه دوازدهم به منظور هدایت آموزش کلاسی، دوره های فوق برنامه و بهبود برنامه ها و ابزارهای آموزش مالی طراحی شده است.


 

سواد مالی برای کودکان
مدت دوره 12 ساعت (6 جلسه 2 ساعته)
هزینه دوره 2.000.000 ریال
پیش‌نیاز دوره بدون پیش نیاز

محتوی دوره

  • آموزش مفهوم و مهارت خرج و پس انداز
  • آموزش مفهوم و مهارت اعتبار و بدهی
  • آموزش مفهوم و مهارت کاریابی و درآمد
  • آموزش مفهوم و مهارت سرمایه گذاری
  • آموزش مفهوم و مهارت مدیریت ریسک و بیمه
  • آموزش مفهوم و مهارت تصمیم گیری مالی

 


ارائه مدرک معتبر

با توجه به اخذ موافقتنامه اصولی آموزش از کمیته راهبری آموزش بازار سرمایه، در پایان دوره به کلیه شرکت کنندگان مدرک معتبر اعطاء خواهد شد.

مشاوره و پشتیبانی آموزشی: 45236-021 (داخلی 130)
کانال تلگرامی واحد آموزش: sav_yar@